Устав на дружеството

учредяване на S.R.L. и S.P.A. заверен и апостилиран превод на италиански корпоративни документи в случай на чуждестранни юридически лица. Сливания, придобивания, прехвърляния на дружества, откриване на клонове, вторични офиси, данъчно домицилиране, представителства и др. Корпоративно консултиране като цяло с особено внимание към италианските данъчни разпоредби (трансферни цени, CFC, закон Bersani и др.)

.

Помощ при стартиране на фирма

комплексна проверка, пълна проверка на активите на българското дружество, което ще бъде придобито - изцяло или частично, подаване на документи и провеждане на процедури за лицензи и разрешителни, съдействие за въвеждане на имота в експлоатация за търговски или промишлени цели, кандидатстване и подаване на разрешителни за експлоатация и като цяло всякакъв вид сътрудничество до влизането в сила на разрешителните и започването на дейността, по време на началния или експлоатационния период.

Счетоводна и данъчна помощ

Месечно разплащане на ДДС (задължително), управление на банкови сметки и парични средства, Интрастат, изготвяне на тримесечни отчети на италиански език, управление на данъчни складове (задължително), окончателни баланси с приложения и данъчни декларации (физически и юридически лица), консултации в областта на заетостта. Управление на заплатите.

Правни, финансови и данъчни консултации

включва възможност за постоянно съдействие по всички въпроси, свързани с бизнеса, с нормативната уредба в съответната област, проверка на местните партньори, постоянна информация за данъчното законодателство, изготвяне на търговски договори, договори за агентство, представителство, наем, договори за поръчка, мандати и др. Съдействие при взаимоотношенията с банки, лизингови и финансови компании. Събиране на дългове.

Консултации в областта на маркетинга

 • Разработване на маркетингови стратегии
 • SEO оптимизация
 • Проучете аудиторията си в интернет
 • Управление на социалните медии
 • Маркетинг по имейл
 • Управление на кампанията
 • Анализ на уебсайтове
 • Изграждане на сайтове и блогове

Проучване и набиране на персонал

услугата включва обяви в основните канали за подбор в България, приемане и анализ на автобиографии, първо интервю за подбор и достатъчен брой кандидати за техническа среща с делегиран представител на съответния клиент.

Други услуги

 • Европейски фондове: помощ, предпроектни проучвания за кандидатстване за европейски фондове.
 • Наличие на управител на място или на пълномощник с нотариално заверено пълномощно за управление на обичайната администрация и представителство на дружеството пред местните институции .
 • Стопански дейности: дейности по подбор на бизнес партньори, проучване на продукти, суровини, стоки до и от България, проучване на пазара. Търговско представителство. Маркетингови дейности, реклама, създаване на лога, уебсайтове.
 • Дейности с недвижими имоти: търсене на имоти за жилищно, търговско, промишлено или селскостопанско ползване. Проверка на залози, ипотеки, документи, доказващи собственост, изготвяне на предварителни договори. Управление на кондоминиуми и отдаване под наем.
 • Помощ за строителство и/или обновяване: Управление на строителството, надзор на СМР, контрол на инвестиционните бюджети, счетоводство на обекта.
 • Пребиваване в нашите офиси (седалище), секретарски услуги, устен превод на български/италиански/английски/френски език, превод на документи, заклет превод или превод пред държавен служител, предоставяне на работно място със или без преводач.